Tin tức

TRỢ CẤP ỨNG PHÓ KHẨN CẤP CỦA CANADA

2020-05-14 11:43:21 | Lượt xem: 818 | Tin tức

Nếu bạn đã ngừng làm việc vì COVID-19, Trợ cấp Ứng phó Khẩn cấp Canada (Canada Emergency Response Benefit, CERB) có thể cung cấp cho bạn khoản hỗ trợ thu nhập tạm thời. CERB cung cấp $500 một tuần trong tối đa 16 tuần.

 

TRỢ CẤP ỨNG PHÓ KHẨN CẤP CỦA CANADA

Nếu bạn đã ngừng làm việc vì COVID-19, Trợ cấp Ứng phó Khẩn cấp Canada (Canada Emergency Response Benefit, CERB) có thể cung cấp cho bạn khoản hỗ trợ thu nhập tạm thời. CERB cung cấp $500 một tuần trong tối đa 16 tuần.

Dịch vụ Canada (Service Canada) và Cơ quan Doanh thu Canada (Canada Revenue Agency, CRA) cùng cung cấp khoản trợ cấp này. Bạn có thể đăng ký qua một trong hai cơ quan, nhưng không phải cả hai. Để giúp bạn quyết định xem bạn nên đăng ký qua Dịch vụ Canada hay CRA, vui lòng truy cập trang web Trợ cấp Ứng phó Khẩn cấp của Canada  (https://www.canada.ca/…/s…/benefits/ei/cerb-application.html).

Nếu gần đây bạn đã nộp đơn xin trợ cấp Bảo hiểm Việc làm (Employment Insurance, EI) thông thường hoặc trợ cấp ốm đau, thì bạn không được đăng ký lại. Hồ sơ của bạn sẽ tự động được đánh giá để xác định xem bạn có đủ điều kiện nhận CERB hay không.

Giấy chứng nhận y tế không còn cần thiết cho các yêu cầu xin trợ cấp EI bắt đầu từ ngày 15 tháng 3 năm 2020 trở đi.

Nếu bạn đăng ký CERB thông qua Dịch vụ Canada, bạn sẽ nhận được khoản thanh toán ban đầu là $2000. Sau đó, cứ hai tuần bạn sẽ được trả $1000 dựa trên các báo cáo bạn gửi hai tuần một lần. Nếu bạn chọn chỉ báo cáo bốn tuần một lần, bạn sẽ được trả $2000 dựa trên các báo cáo bạn gửi. Bạn sẽ được trả tiền kể từ tuần đầu tiên trong giai đoạn bạn yêu cầu trợ cấp.

Hãy đăng ký càng sớm càng tốt sau khi bạn ngừng làm việc. Đừng đợi hồ sơ làm việc của bạn.

Nếu bạn có yêu cầu trợ cấp EI Thông thường hoặc Ốm đau mới bắt đầu từ ngày 15 tháng 3 năm 2020 hoặc sau đó, các khoản trợ cấp của bạn sẽ được cung cấp như một phần của Trợ cấp Ứng phó Khẩn cấp Canada (CERB) của Chính phủ Canada.

• Nếu bạn chưa đăng ký bảo hiểm việc làm hoặc CERB, hãy tìm thêm thông tin về các tiêu chí đủ điều kiện và cách đăng ký bằng cách liên hệ với dịch vụ điện thoại tự động của chúng tôi theo số 1-833-966-2099.

• Nếu bạn đã đăng ký xin CERB thông qua bảo hiểm việc làm và muốn hỏi thêm, bạn có thể liên hệ với nhân viên của chương trình Trợ cấp Ứng phó Khẩn cấp Canada theo số 1-833-699-0299.

Để biết thông tin về các Trợ cấp Thai sản, Trợ cấp cho Cha mẹ, Trợ cấp cho Ngư dân, Trợ cấp cho Chăm sóc Người thân trong gia đình và Trợ cấp cho Chăm sóc Người thân bị bệnh nặng của EI, cũng như tất cả các yêu cầu trợ cấp khác được nộp trước ngày 15 tháng 3, hoặc nếu bạn đã hoàn thành báo cáo hai tuần một lần và cần nói chuyện với nhân viên hỗ trợ, vui lòng liên hệ với tổng đài EI theo số 1-800-206-7218.

 

Hỏi Đáp về Trợ cấp Ứng phó Khẩn cấp của Canada

1. Làm thế nào để tôi biết có nên nộp đơn xin trợ cấp EI hoặc Trợ cấp Ứng phó Khẩn cấp của Canada?

Nếu bạn đã ngừng làm việc vì COVID-19, bạn nên nộp đơn xin Trợ cấp Ứng phó Khẩn cấp của Canada.

Có một cổng thông tin để hỗ trợ bạn trong quá trình nộp đơn. Chúng tôi sẽ yêu cầu bạn trả lời một vài câu hỏi đơn giản giúp hướng dẫn bạn hoàn thành đơn xin phù hợp nhất với tình huống của bạn.

Đối với những người đủ điều kiện nhận trợ cấp EI thường xuyên hoặc trợ cấp ốm đau vào ngày 15 tháng 3 năm 2020 trở đi, yêu cầu trợ cấp Bảo hiểm Việc làm của bạn sẽ được xử lý tự động thông qua chương trình Trợ cấp Ứng phó Khẩn cấp của Canada.

Đối với các trợ cấp Bảo hiểm Việc làm khác, bao gồm thai sản, nghĩa vụ làm cha mẹ, chăm sóc, phúc lợi cho ngư dân và chia sẻ công việc, bạn nên tiếp tục làm đơn xin như thường lệ.

2. Trong những trường hợp nào tôi có thể nộp đơn xin Trợ cấp Ứng phó Khẩn cấp của Canada?

Trợ cấp Ứng phó Khẩn cấp của Canada có sẵn cho những người ngừng làm việc vì những lý do liên quan đến COVID-19, ví dụ:

• Bạn đã mất việc;

• Bạn đang cách ly hoặc mắc bệnh do COVID-19;

• Bạn đang chăm sóc người khác vì họ đang cách ly hoặc mắc bệnh do COVID-19; và/hoặc

• Bạn đang chăm sóc trẻ em hoặc người phụ thuộc khác vì cơ sở chăm sóc của họ đóng
cửa do COVID-19.

Có thể có những lý do khác liên quan đến COVID-19 ngoài những ví dụ này về việc tại sao bạn có thể đã ngừng làm việc. Tuy nhiên, bạn không thể tự mình bỏ việc.

Ngoài ra, bạn có thể nộp đơn xin Trợ cấp Ứng phó Khẩn cấp của Canada nếu:

• Bạn đủ điều kiện nhận trợ cấp Bảo hiểm Việc làm thường xuyên hoặc trợ cấp ốm đau; hoặc

• Bạn là người yêu cầu trợ cấp Bảo hiểm Việc làm trước đây, đã sử dụng hết quyền lợi của 29 tháng 12 năm 2019 đến ngày 3 tháng 10 năm 2020.

Để nhận được Trợ cấp Ứng phó Khẩn cấp của Canada, bạn không được kiếm nhiều hơn 1.000 đô la trong khoảng thời gian ít nhất là 14 ngày liên tiếp trong khoảng thời gian bốn tuần đầu kể từ khi đưa ra yêu cầu hoặc tổng cộng 1.000 đô la cho mỗi yêu cầu tiếp theo.

3. Tôi có thể nhận được bao nhiêu thông qua Trợ cấp Ứng phó Khẩn cấp của Canada?
Nếu bạn đáp ứng các yêu cầu hội đủ điều kiện, bạn sẽ nhận được 500 đô la mỗi tuần trong tối đa 16 tuần.

Trợ cấp này phải chịu thuế - bạn sẽ phải khai báo trợ cấp đó là thu nhập khi bạn nộp thuế thu nhập cho năm thuế 2020.

4. Khi nào sẽ có Trợ cấp Ứng phó Khẩn cấp của Canada?

Trợ cấp sẽ có từ ngày 15 tháng 3 năm 2020 đến ngày 3 tháng 10 năm 2020. Bạn có thể làm đơn xin cho đến ngày 2 tháng 12 năm 2020 cho các khoản thanh toán hồi tố trong khoảng thời gian đó. Bạn có thể làm đơn xin ở đây (https://www.canada.ca/…/s…/benefits/ei/cerb-application.html).
Có, nếu bạn đáp ứng các yêu cầu hội đủ điều kiện, bao gồm cư trú tại Canada và có Số Bảo hiểm Xã hội hợp lệ.

5. Tôi có cần bị mất việc để có thể xin Trợ cấp Ứng phó Khẩn cấp của Canada không?
Không. Người lao động vẫn có hợp đồng với công ty của họ có thể nhận được Trợ cấp Ứng phó Khẩn cấp của Canada nếu họ đáp ứng các yêu cầu hội đủ điều kiện.

6. Nếu tôi đã nhận được trợ cấp Bảo hiểm Việc làm thường xuyên, tôi có nên nộp đơn xin lại Trợ cấp Ứng phó Khẩn cấp của Canada không?

Không. Nếu bạn đã nhận được trợ cấp Bảo hiểm Việc làm thường xuyên, bạn sẽ tiếp tục nhận được trợ cấp này cho đến khi kết thúc thời gian hưởng trợ cấp.

Bạn không thể nhận trợ cấp Bảo hiểm Việc làm và Trợ cấp Ứng phó Khẩn cấp của Canada trong cùng thời gian.

7. Những loại thu nhập nào được tính vào 5.000 đô la trong thu nhập việc làm và/hoặc tự làm chủ?

Khoản tiền 5.000 đô la bao gồm tất cả thu nhập từ việc làm và tự làm chủ. Khoản này bao gồm các thu nhập, ngoài các loại thu nhập khác: tiền thưởng phục vụ bạn đã khai là thu nhập; cổ tức không đủ điều kiện; tiền thù lao (ví dụ: số tiền danh nghĩa được trả cho các tình nguyện viên dịch vụ khẩn cấp); và tiền bản quyền (ví dụ: trả cho các nghệ sĩ). Nếu bạn không đủ điều kiện nhận Bảo hiểm Việc làm, bạn cũng có thể đưa vào các khoản trợ cấp thai sản và nghĩa vụ làm cha mẹ mà bạn nhận được từ chương trình Bảo hiểm Việc làm và/hoặc các trợ cấp tương tự được trả tại Quebec theo Chương trình Bảo hiểm dành Cha mẹ của Quebec.

Lương hưu, khoản vay sinh viên và tiền học bổng không được coi là thu nhập việc làm và không được đưa vào.

8. Khoản thu nhập tối thiểu 5.000 đô la có phải là khoản tiền phải kiếm được ở Canada không?

Không. Khoản thu nhập không nhất thiết phải là kiếm được ở Canada, nhưng bạn phải cư trú ở Canada.

9. Những gì được tính vào khoản thu nhập 1.000 đô la mà tôi có thể kiếm được?
Khoản tiền 1.000 đô la bao gồm thu nhập từ việc làm và/hoặc tự làm chủ. Khoản này bao gồm các thu nhập, ngoài các loại thu nhập khác: tiền thưởng phục vụ bạn có thể kiếm được trong khi làm việc; cổ tức không đủ điều kiện; tiền thù lao (ví dụ: số tiền danh nghĩa được trả cho các tình nguyện viên dịch vụ khẩn cấp); và tiền bản quyền (ví dụ: trả cho các nghệ sĩ).

Tuy nhiên, các khoản thanh toán tiền bản quyền nhận được từ công việc diễn ra trước giai đoạn mà người này nộp đơn xin Trợ cấp Ứng phó Khẩn cấp Canada cho giai đoạn đó không được tính là thu nhập trong thời gian nhận trợ cấp cụ thể đó.

Lương hưu, khoản vay sinh viên và tiền học bổng không phải là thu nhập từ việc làm và do đó, không được đưa vào khoản tiền 1.000 đô la.

Đơn xin sẽ được xác minh dựa vào hồ sơ thuế để xác nhận thu nhập.


Ngôn ngữ:SỰ KIỆN NỔI BẬT

Giai Đoạn 2021 Đến 2024 Là Cơ Hội Tốt Nhất Để Định Cư Canada

Giai Đoạn 2021 Đến 2024 Là Cơ Hội Tốt Nhất Để Định Cư Canada

Chính phủ Canada đã thực thi chính sách trợ cấp thất nghiệp cho người dân khoảng $2,000 CAD/tháng, chính sách này sẽ kéo dài tới 06/2021, và chuẩn bị gia hạn tới 12/2021

Xem tiếp


Đại lý vé máy bay
Trao visa khách hàng Du học Huy Hoàng


Liên kết các trường

 • The Great Lakes College of Toronto
 • Studying in Australia
 • studyinaustralia.gov.au
 • Trường Australian Technical and Management College (ATMC)
 • Academia Australia
 • Whitireia
 • university of southern queensland
 • london school of business and finance
 • devry university
 • Humber college
 • ĐẠI HỌC ULSTER
 • columbiacollege.ca
 • Southern nazarene university
 • qc
 • qc
 • qc
 • qc
 • qc
 • Iglobal university
 • Auckland institute of studies - New Zealand
 • OSAC International College
 • Osaka Japanese Language Academy
 • Cao đẳng alphacrucis
 • CANTERBURY LANGUAGE ACADEMY – Sydney
 • Langara the college of higher learning
 • Troy University
 • Công ty Cổ Phần Xây dựng Đà Nẵng
 • Văn phòng công chứng An Phát
 • Trường Cao Đẳng Strathfield, Sydney
 • ESLI
 • ICEF AGENCY 2017-2018
 • TAIE International Institute
 • Học viện KENT - ÚC
 • Trường cao đẳng công lập Fleming College
 • GSM Member Agency
 • Elmhurst College
 • St. John's Academy Vancouver

Đầu trang